Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na zaplecze gospodarcze, na działce oznaczonej nr ewid. 25, położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gm. Kórnik. 

Obwieszczenie Burmistrza

 budowie linii energetycznej oświetlenia drogowego,na działce oznaczonej nr ewid. 192, położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gmina Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

budowie sieci gazowej ś/c dn 63 PE,na działce oznaczonej nr ewid. 43/5,położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gm. Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza
zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr XL/531/2017 z dnia   25 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Radzewo,
Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)...

Strony