Back to top

Postanowienie z dnia 30 listopada 2022 r. - WB1-PP.6730.45.2022

Obwieszczenie Burmistrza
Sylwia Kowalska

Kórnik, dnia 30 listopada 2022 r.

WB1-PP.6730.45.2022

Postanowienie

            Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), jak i art. 101 § 1 oraz art. 123-124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.),

postanawiam podjąć z urzędu

postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garażu na działce oznaczonej nr ewid. 280/13, położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gmina Kórnik, toczące się pod sygnaturą WB1-PP.6730.45.2022, zawieszone w dniu 29 marca 2022 r. w związku z podjęciem Uchwały nr XXIII / 294 / 2020 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Radzewo, gmina Kórnik.

Uzasadnienie

            W dniu 23 lutego 2022 r. do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik wpłynął wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie garażu na działce oznaczonej nr ewid. 280/13, położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gmina Kórnik.

Z uwagi na powyższe, pismem z dnia 28 lutego 2022 r., działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), zawiadomiono osoby będące stronami w sprawie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień w sprawie, a także składania wniosków i zastrzeżeń. Ponadto, zgodnie z art. 49a, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), pouczono strony postępowania, iż o kolejnych czynnościach organu w niniejszej sprawie oraz o decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie, strony będą zawiadamiane poprzez udostępnianie pism w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

Objęta wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy nieruchomość dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego Rada Miasta i Gminy Kórnik podjęła Uchwałę nr XXIII / 294 / 2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Radzewo, gmina Kórnik.

Przesłanką do podjęcia Uchwały nr XXIII / 294 / 2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z polityką Gminy wyrażoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Radzewo, gmina Kórnik, przeznacza wnioskowaną działkę nr ewid. 280/13 pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 39MN. Z uwagi na przewidzianą w projekcie planu powierzchnię zabudowy na poziomie maksymalnie 20% działki budowlanej, realizacja budynku garażowego na przedmiotowej nieruchomości byłaby niemożliwa. Istniejący na działce budynek mieszkalny w całości wyczerpuje ww. wskaźnik zabudowy, a nawet nieznacznie go przekracza (obecnie wynosi około 21,7%). Z tego względu, zamierzenie inwestycyjne będące przedmiotem wniosku o ustalenie warunków zabudowy z dnia 23 lutego 2022 r. jest niezgodne z ustaleniami projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z uwagi na powyższe, postanowieniem z dnia 29 marca 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zawiesił z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy znak: WB1-PP.6730.45.2022.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje postępowanie i wydaje decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy, jeżeli: 1) w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo 2) w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono miejscowego planu lub jego zmiany. Zawieszenie nie może trwać dłużej niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy.

Z uwagi na upływ dopuszczalnego terminu zawieszenia przedmiotowego postępowania administracyjnego, należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.