Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Sylwia Kowalska

Kórnik, dnia 1 września 2021 r.

Nasz znak: WB1-PP.6730.46.2021                

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania

Zawiadamia się, zgodnie z art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), iż zbieranie materiału dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 43/25 i 43/26, położonych w obrębie geodezyjnym Radzewo, gmina Kórnik, zostało zakończone.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 powołanej wyżej ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) informuję, iż w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mają możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.

Po tym terminie zostanie wydana w przedmiotowej sprawie decyzja, kończąca wszczęte dnia 18 maja 2021 r. postępowanie administracyjne.