Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Sylwia Kowalska

Kórnik, dnia 24 maja 2021 r.

WB1-PP.6733.33.2021

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.33.2021 z dnia 24 maja 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV, szafy kablowej nN 0,4 kV oraz złączy kablowych nN 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid.: 43/1, 43/4, 43/5, 43/7, 43/8, 43/9, 43/11, 43/12, 43/13, 43/14, 43/15, 43/16, 43/17, 43/18, 43/19, 43/20, 43/21, 43/22, 43/23, 43/24, 43/25, 43/26, 43/27, 43/28, 43/29, 43/30, 43/31, 43/32, 43/33 i 43/34, położonych w obrębie geodezyjnym Radzewo, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania. Na wniosek strony postępowania administracyjnego znak: WB1-PP.6733.33.2021, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępni stronie odpis decyzji.